December 30th, 2018

Святослав Мазур: Я объявляю войну США и их марионеткам

unnamed.jpg   Сегодня я хочу поговорить о системе власти.

В прошлой своей статье я рассказал, что сегодня только две силы имеют возможность возглавить все человечество.

http://indigolotos.info/6428/svyatoslav-mazur-chto-takoe-novy-j-mirovoj-poryadok.htm

Одна сила находится в США и олицетворяет дьявола. В центре этой силы на троне восседает Бафомет. Этот трон находится в главном масонском храме, в американской Александрии.

В противоположность этому трону в Молдове, в Бутученах, в Царствии Божьем на троне любви восседает Матерь Мира – Ирина Кокош. Сегодня между этими двумя сущностями решается в каком качестве ближайшие тысячелетия будут жить люди: в любви или в ненависти.

На гербе США изображен новоримский орел, который в своих когтях держит оливковую ветвь с 13 оливками и пучок стрел из тринадцати штук. Этот принцип войны и мира по-русски звучит как принцип кнута и пряника и подходит только для рабов, которые не понимают смысла, происходящего на нашей планете.

В руках молдавского народа сегодня находится символ Румынии – новоримский орел, такой же, как и у США, потому что дьявольские силы лишили многонациональный молдавский народ его исторической Божественной символики, но они не в силах лишить народ его благой судьбы.

Вмешательство США в судьбу многонационального молдавского народа даёт мне возможность наказать США, а вместе с ними и все силы, сегодня стоящие за этой новоримской империей, согласно Божественного принципа. И так как руководство тайных структур мирового сионизма и других инструментов люцифера не захотело мирного разрешения этого кризиса, я, Великий Магистр Священного Космического Ордена Рыцарей Круглого стола, Царь Царей, Иисус Христос второго пришествия, объявляю Соединенным Штатам Америки и силам, стоящим за ними, тотальную войну на полное уничтожение.

Святослав Мазур, В.М.С.О.Н.В.П. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr

Sveatoslav Mazur: Eu anunț război SUA și marionetelor lor

unnamed.jpgAstăzi vreau să vorbesc despre sistemul guvernării.

În articolul meu precedemt eu am spus că astăzi doar două forțe au ocazia de a conduce toată omenirea.

http://indigolotos.info/6428/svyatoslav-mazur-chto-takoe-novy-j-mirovoj-poryadok.htm

O putere se află în SUA și personifică diavolul. În centrul acestei forțe pe tron ​​este așezată Baphomet. Acest tron ​​se află în principalul templu masonic din Alexandria americană.

Contrar acestui tron ​​în Moldova, în Butuceni, în Împărăția lui Dumnezeu, pe tronul iubirii stă Maica Lumii - Irina Cocoș. Astăzi, între aceste două entități, se decide în ce calitate vor trăi  oamenii în următoarele milenii: în dragoste sau în ură.

Pe stema SUA este imaginat un vultur Novorim, care deține în gheare o ramură de măsline cu 13 măsline și o legătură din 13 săgeți. Acest principiu al războiului și al păcii în limba rusă sună ca principiul zahărului și a biciului și este potrivit doar pentru sclavi, care nu înțeleg semnificația a ceea ce se întîmplă pe planeta noastră.

În mîinile poporului moldovenesc astăzi se află sibolul României – vulturul Novorim, la fel ca și cel al Statelor Unite, pentru că forțele diabolice au lipsit poporul moldovenesc multinațional de simbolismul său istoric Divin, dar ei nu pot lipsi poporul de soarta lor bună.

Intervenția SUA în soarta poporului multinațional moldovenesc îmi oferă posibilitatea de a pedepsi Statele Unite și împreună cu ei și toate forțele care se află din spatele acestui imperiu nou Roman, în conformitate cu principiul Divin. Și pentru că conducerea structurilor secrete a sionismului mondial și a altor instrumente a lui lucifer nu au dorit o soluție pașnică al aceastei crize, eu, Marele Maestru al Ordinului Sacru Spațial a Cavalerilor Mesei Rotunde, Regele Regilor, Isus Hristos a celei de a doilea venire, anunț Statelor Unite și forțelor din spatele lor un război total și distrugerea completă.

Sveatoslav Mazur, V.M.S.O.N.V.P. https://www.facebook.com/sveatoslavmazurmagistr